Privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik beskriver, hvordan og på hvilket grundlag Kvindelige Jurister (KvJ) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Kvindelige Jurister er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger herunder:

Kvindelige Jurister

Njalsgade 76

2300 København S

CVR-nr.: 41691778

E-mail: kjurister@gmail.com

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med vores behandling af dine oplysninger afhænger af de konkrete omstændigheder. Vi behandler personoplysninger om:

Vores medlemmer, herunder i forbindelse med indmelding i foreningen. Endvidere behandles personoplysninger om det enkelte medlem for effekt at varetage henholdsvis medlemmets og Kvindelige Juristers interesser, herunder særligt i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Bestyrelseskandidater- og medlemmer til brug i valg af disse, og for at varetage foreningens interesser og andre forpligtelser.

Vores faglige netværk samt samarbejdspartnere for at kunne sikre den nødvendige drift af foreningen.

3. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i:

Medlemmer

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, hvor Kvindelige Juristers legitime interesse bl.a. består i, at vi med dine oplysninger kan invitere dig til foreningens aktiviteter, sende dig påmindelser herom og styrke netværket blandt medlemmer i foreningen.

Bestyrelseskandidater- og medlemmer

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse bl.a. udgør foreningens behov for at vurdere kandidater på valg. Endvidere har foreningen et legitimt behov for at kunne kontakte det enkelte bestyrelsesmedlem og i særlige tilfælde kunne stille et medlem til ansvar.

Faglige netværk samt samarbejdspartnere

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse består i at fastholde kontakt til et fagligt netværk eller samarbejdspartnere til drift af foreningen.

4. Kategorier af personoplysninger, vi behandler

Kvindelige Jurister indhenter og behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i de angivne formål, og der er lovligt grundlag for det.

Vi beder derfor normalt kun om at modtage almindelige personoplysninger, såsom navn, fødselsdato og kontaktoplysninger. Dine kontaktoplysninger vil typisk være telefonnummer, e-mailadresse samt bopælsadresse eller arbejdssted.

I særlige tilfælde, herunder ifm. funktionen som bestyrelsesmedlem, kan det være nødvendigt for Kvindelige Jurister at indhente og behandle andre typer af personoplysninger, herunder følsomme oplysninger.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil under visse omstændigheder videregives til samarbejdspartnere i forbindelse med Kvindelige Juristers aktiviteter, som du ønsker deltagelse i. 

I tilfælde af, at du har vundet en fysisk genstand i konkurrence, eller andet materiale skal sende til dig, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til en konkret postforsendelsesvirksomhed.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig, f.eks. i forbindelse med indmelding eller deltagelse i Kvindelige Juristers aktiviteter. 

Endvidere kan oplysninger om dig stamme fra offentlig tilgængelige kilder, herunder sociale medier. 

7. Opbevaring af dine oplysninger

Dine personoplysninger vil blive opbevaret fortroligt og vil kun blive anvendt til de i pkt. 2 beskrevne formål.

Kvindelige Jurister opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de i pkt. 2 nævnte formål. Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger, lægger vi vægt på vores mulighed for at varetage dine interesser ifm. dit medlemskab i foreningen.

8. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, jf. pkt. 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaringen – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Senest ajourført den 21. november 2020.